AVLOPPSRENING

Struvit-borttagning och polymerreduktion

Struvit-borttagning och polymerreduktion

En av de viktigaste funktionerna i reningen av avloppsvatten är att separera slammet i fasta och flytande komponenter. Det kan göras på olika sätt, till exempel genom att använda rempressar eller centrifugutrustning. Målet är att uppnå en hög grad av separering. Efter separationen har den kvarvarande kakan ett högt totalt fast värde och vätskan ett lågt totalt suspenderat fast värde.
En följd av denna separationsprocess, särskilt i anaeroba system, är bildandet av struvit, en hård mineralavlagring som bildas av magnesium, ammoniak och fosfater. Detta blockerar utrustning och rör och kräver ett omfattande underhåll. HydroFLOW kan skydda mot bildning av struvit, och till och med lösa upp det befintliga materialet, utan kemikalier och utan att behöva avbryta produktionen.

En annan fördel med HydroFLOW vid avloppsrening är reduktionen av polymer. Polymer tillsätts slammet för att underlätta separationsprocessen och hålla hög kakastabilitet och låg TSS i vätskan. Vid montering av en HydroFLOW-enhet kan användandet av Polymer reduceras upp mot 20 % samtidigt som kakans soliditet bibehålls, eller till och med förbättras.
Bilden nedan visar en avvattningsbältepress i Orlando, Florida. Före installationen bildade struviten en hård beläggning på upp till 5 mm och hålen i trumman tätnade.
Vid montering av en HydroFLOW-enhet kan användande av polymer reduceras upp mot 20 % samtidigt som kakans soliditet bibehålls eller till och med förbättras.

Etter bara 10 dagar började beläggningen att mjukas upp och falla av. I slutet av försöksperioden fanns det bara lätta spår av skör beläggning kvar som var mindre än 1 mm. Flockningen som tillhandahölls av HydroFLOW tillät mängden anjonisk polymer att reduceras med 20 % jämfört med innan användandet av HydroFLOW började.